Doel van de Stichting

Conform artikel 2 van de statuten van de stichting is het doel van de stichting het uitdragen en verspreiden van het gedachtengoed van Hazrat Inayat Khan in Rotterdam en omgeving in de ruimste zin van het woord en voorts het verrichten van alle verdere handelingen welke hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting richt zich bij het uitvoeren van voornoemde doelstelling op de volgende pijlers:

 1. Verspreiden van de kennis van de eenheid van religieuze idealen in alle afzonderlijke religies, opdat de vooroordelen en onverdraagzaamheid ten opzichte van geloofsrichtingen en levensovertuigingen wegvallen en alle haat veroorzaakt door onderscheid en verschillen verdwijnt;
 2. Nastreven van de idealen van Liefde, Harmonie en Schoonheid;
 3. Bevorderen van geestelijke vrijheid, zowel intellectueel als intuïtief;
 4. Verspreiden van het inzicht dat vanuit de Schepping casu quo de essentiële levenskracht een Lichtvonk in alle mensen is ontstoken en het ondersteunen van belangstellenden om dat Licht in deze wereld te laten schijnen en zo bij te dragen aan een mooiere wereld;
 5. Meehelpen om de verschillende polen van de wereld, het Oosten en het Westen en het Noorden en Zuiden, dichter bij elkaar te brengen en er zo toe bijdragen dat het ideaal van alomvattend broeder- en zusterschap zich verder kan ontwikkelen.

Uitvoering doelstelling

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het bekend maken en bespreken van het Indiaas Soefisme als onderdeel van de Universele Mystiek in lezingen, studieklassen, gespreksbijeenkomsten, retraites, trainingen en sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten;
 2. Het houden van Universele Erediensten en informele levensbeschouwelijke bijeenkomsten;
 3. Het organiseren van genezingsactiviteiten;
 4. Het bestuderen van de wereld- en natuurgodsdiensten;
 5. Het geven van esoterisch onderricht aan wie hiervoor openstaat en dit zelf wenst;
 6. Het ondersteunen van activiteiten in de Soefi tempel Murad Hassil in Katwijk en het beheer en behoud van het gebouw.

Verwerven van fondsen

De Stichting zal inkomsten uit subsidies, legaten en donaties, erfstellingen of legaten kunnen verkrijgen.

RSIN / fiscaal nummer: 860150471

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen welke geen familie relatie tot elkaar hebben en welke geen beloning voor deze functie genieten.

B. de Wreede
Voorzitter
D.J.M. van der Voordt
Secretaris
B. Been
Penningmeester
 
Mevrouw M. Anhari
Bestuurslid
H.F. Bootsgezel
Bestuurslid
 

ANBI-logoStichting Soeficentrum Rotterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. Schenkingen aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. Ook voor de schenk- en erfbelasting levert dit belastingvoordelen op. Meer informatie over ANBI’s kunt u vinden op www.anbi.nl.

Rotterdam, 1 november 2019